คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบกอาหาร 2. มีความเข้าใจหลักการเตรียม หลักการหุงต้ม เทคนิคการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช ไขมัน และการเก็บรักษาอาหาร 3. มีความสามารถในการเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 4. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช ไขมัน และการเก็บรักษาอาหาร 5. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
สมรรถภาพ 1. เข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ หลักการเตรียม การหุงต้ม เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ และการเก็บรักษา 2. เลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ และการเก็บรักษา
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลักและเทคนิคในการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ และ หลักการเตรียม หลักการหุงต้ม และการเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น